Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

1. Általános adatok

Szolgáltató: SPYDOCLAB Kft.
Székhely: 2030 Érd, Orvos utca 21.
Cégjegyzékszám: 13-09-225495;
Adószám: 32207316-1-13
Postacím: 2030 Érd, Orvos utca 21.
Telefonszám: +36-20-975-0409
E-mail cím: spydoclab@gmail.com
Honlap: www.spydoclab.hu

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A Szolgáltató működési engedélyének adatai:
Működési engedély száma: PE-06/NEO/1009-2/2023

2. Általános rendelkezések

 1. Jelen általános szerződése feltételek vonatkoznak a Spydoclab Kft. [továbbiakban Szolgáltató] által a laboratóriumi vizsgálatokra tett és az Ügyfelek által elfogadott ajánlatokra valamint az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött valamennyi jogviszonyra.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek [továbbiakban ÁSZF] az Ügyfél és a magán laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés.
 3. Az Ügyfél első megjelenésekor kerül sor a magán laboratóriumi szolgáltatás igénybevételét igazoló Hozzájáruló Nyilatkozat aláírására.
 4. A Szerződés az Ügyfél által bármikor felmondható azonnali hatállyal szóban mindaddig, amíg az Ügyfél a magán laboratóriumi szolgáltatás semelyik fázisát nem vette igénybe, illetve a Hozzájáruló Nyilatkozatot még nem írta alá. [Pl. a Honlapon időpontot foglal és valamilyen oknál fogva nem tud eljönni a foglalt időpontra.]
 5. A hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy annak aláírását megelőzően a Szolgáltató lehetővé tett, hogy az ÁFSZ-et teljes körűen megismerhesse. A Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy az ÁFSZ tartalmát elolvasta, megértette, tudomásul vette és az ÁFSZ-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Időpontfoglalás esetén ez automatikusan megtörténik.
 6. A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁFSZ módosításáról illetve módosuló rendelkezéseiről a honlapján hirdetményt tesz közzé. A Szolgáltató rögzíti, hogy a módosított rendelkezések, valamennyi Ügyfél számára irányadóak és kötelezőek. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött Szerződés és egyéb megállapodás mást nem tartalmaz, aFelek a szerződést határozott – a Szerződés megkötésétől az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatás Szolgáltató általi teljesítéséig – terjedő időre kötik. A Szerződés időtartama alatt az Ügyfél már nem mondhatja fel a Szerződést.
 7. Az Ügyfél köteles minden újabb magán laboratóriumi szolgáltatás igénybevétele előtt megbizonyosodni az aznap hatályos ÁSZF rendelkezéseiről beleértve az esetlegesen módosult feltételekről.
 8. A Szolgáltató célkitűzése, hogy a szolgáltatásokat a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a szolgáltatások - ideértve a szolgáltatások nyújtása során használt informatikai eszközök is - adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal [például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel] összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 9. A Szolgáltató szolgáltatásait az Ügyfél egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy minden egészségügyi szolgáltatásnak van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, az Ügyfélnek kell viselnie. Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatások nyújtása során semmilyen felelősséget nem vállal az általa javasolt intézkedések, iránymutatások eredményességét illetően, így különösen nem felelős az Ügyfeleknek ezen intézkedésekkel, iránymutatásokkal, javaslatokkal kapcsolatos elvárásait illetően. A Szolgáltató rögzíti, hogy
  a szolgáltatások nyújtása során orvosi beavatkozásra, gyógyászati tevékenységre, gyógyításra nem kerül sor.
 10. A Felek rögzítik, hogy köztük a szerződés nem távollévők között jön létre, így a szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet abban az esetben sem terjed ki, ha a szerződésnek nem egészségügyi szolgáltatás a tárgya, és a szerződésre nem terjed ki az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény sem, figyelemmel arra, hogy a szerződéses szolgáltatás nem információs társadalommal összefüggő szolgáltatás.
 11. AZ ÁSZF 2023. március 01. napján lép hatályba, és a fentiekben meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.

3. Laboratóriumi szolgáltatás

 1. A Szolgáltató által nyújtott és az Ügyfelek által igénybe vett szolgáltatás(ok) igénybevételének a feltételeit és a fent említett jogügyletekben a Felek lényeges jogait és kötelezettségeit a Felek által aláírt Hozzájáruló Nyilatkozat és az ÁSZF tartalmazza. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ideértve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
  • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
  • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet
  • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
 2. A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti tevékenysége egyéb humán-egészségügyi ellátás [elsősorban labordiagnosztika]. A Szolgáltató jelen tevékenységgel összefüggésben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő [NEAK] nem szerződéses partnere. A Szolgáltató kifejezetten és kizárólag magán egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel az Ügyfelek a Szolgáltató szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.
 3. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat szabad önrendelkezési joga, egyéni elhatározása alapján, illetve törvényes képviselője útján veszi igénybe.
 4. Az Ügyfelek a Szolgáltató szolgáltatásait az alábbi módon vehetik igénybe:
  A Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon leadott időpontfoglalással munkaidőben [8 és 10 óra között]. A Honlapon való időpontfoglalással az Ügyfél részletes tájékoztatást kap az igényelt szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos teendőiről, táplálkozási iránymutatással kapcsolatos általános információkról, a szolgáltatások részletes feltételeiről, így különösen arról, hogy az Ügyfélnek milyen dokumentumokat, adatokat és információkat kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania.
 5. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy az egyes igénybe vehető szolgáltatások díját - eltérő rendelkezés hiányában- a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata határozza meg, amely a Honlapon és a szolgáltatások nyújtásának helyszínén megtekinthető.
 6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díját az Ügyfelek a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a helyszínen bankkártyával tudják kiegyenlíteni. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség.
 7. A Szolgáltató fenntartja a jogot az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával a hatályos díjtáblázat a Honlapon és a szolgáltatások nyújtásának helyszínén közzétételre kerül.
 8. A Felek az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során együttműködésre kötelesek.
 9. A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső minden olyan körülmény, mely a szerződéskötés időpontjában előre nem volt látható, és aminek az elkerülése, illetve elhárítása a Szolgáltató részéről nem volt elvárható, és negatívan befolyásolja a Szolgáltatási szerződés teljesülését, nem eredményez a Szolgáltató részéről szerződésszegést, és nem ad alapot kártérítési, illetve sérelemdíj benyújtására az Ügyfélnek.
 10. A Hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy minden beavatkozásnak van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, a beteg köteles viselni.

4. Panaszok kezelése, jogérvényesítés

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat az Ügyfelek az 1.1 pontban feltüntetett elérhetőségeken [postacím, e-mail cím] jogosultak bejelenteni. Az Ügyfél a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a Szolgáltató felé bejelenteni.
  A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért az Ügyfelet terheli a felelősség.
  A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére az Ügyfél, valamint – amennyiben az Ügyfél az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban [legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban] felhatalmazott személy jogosult.
  Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy az Ügyfél az általa igénybe vett szolgáltatásokról szóló számlát a Szolgáltató felé bemutassa.
  A Szolgáltató az Ügyfél által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ ad, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszi a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket.
  A bejelentett panaszokra a Szolgáltató 8 [nyolc] napon belül írásban is választ ad, amelyet az Ügyfél e-mail címére küld meg.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfeleket arról is, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján, ha az Ügyfél és a Szolgáltató között a szolgáltatás minőségével, továbbá a Felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan vitás ügy, azaz fogyasztói jogvita alakul ki, lehetőség van az egyezség létrehozásának érdekében, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala érdekében békéltető testülethez fordulni.

5. Adatvédelem, titoktartás

 1. A Szolgáltató az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésekkel összefüggésben adatvédelmi eljárásrendet alakított ki.
 2. A Szolgáltató és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során egymás tudomására hozott személyes és egyéb adatokat, információkat, tényeket és körülményeket bizalmasan kötelesek kezelni, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek ezen információk megőrzése érdekében, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag akkor adják ki harmadik személy részére, ha erre jogszabály kötelez.
  A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely az ÁSZF-ben foglalt titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

6. A Honlapra vonatkozó felhasználási feltételek

 1. A Szolgáltató megfelelő műszaki-biztonsági intézkedéseket tesz az Ügyfél személyes adatainak védelme és biztonságos tárolása, illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és igénybevétele érdekében, valamint azért, hogy azokat jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megváltoztatástól vagy a jogosulatlan törléstől megóvja. A Szolgáltató felhívja azonban az Ügyfelek figyelmét arra, hogy az Internet nyílt, nem biztonságos hálózat, amely elsődlegesen az információcsere célját szolgálja, szolgáltatói a hálózat biztonságát rajtuk kívül álló okokból teljes mértékben biztosítani nem tudják.
 2. A Honlap megjelenítése és tartalma a Szolgáltató kizárólagos szellemi alkotása, amely szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, a megjelenítést, tartalmat, szolgáltatásokat érintő, vagy egyéb más felhasználás a Szolgáltató, illetve a szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra, a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben, akár egészben, részben vagy átdolgozott formában. A Honlapon megjelenő tartalmakat és megjelenítést, vagy annak bármely részletét kizárólag a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultjának az előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulása esetén lehet felhasználni.
 3. A Honlapon esetlegesen megjelenő harmadik felek reklámjainak, hirdetéseinek és megjelenéseinek tartalmáért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató a reklámok Honlapon történő elhelyezése során a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásai alapján jár el.
 4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap ideiglenes letölthetetlenségéből, egyéb hibáiból, az azon szereplő elírásokból, elütésekből, vagy a Honlap ideiglenes elérhetetlenségéből eredő károkért, valamint az oldalon található információik felhasználásával, továbbadásával okozott károkért, és nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlaphoz való csatlakozás, illetve regisztráció miatt következett be. Továbbá, Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatoknak az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából bekövetkező, az Ügyfél tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Szolgáltató minden esetben feltünteti, amennyiben a Honlapon külső szolgáltató által szolgáltatott tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő mutatással. Szolgáltató az ilyen külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén Szolgáltató törli, vagy módosítja a külső hivatkozást.
 5. A Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, csupán tájékoztató jellegűek, az azokban foglaltakkal kapcsolatosan Szolgáltató minden felelősségét kifejezetten kizárja.
 6. A Honlap harmadik személyek weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak nincs ellenőrzése a harmadik felek weboldalai felett, és nem feltétlenül támogatja azokat, illetve nem vállal felelősséget azokért, így azok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. Az Ügyfél felelőssége és kötelessége, hogy megismerje a meglátogatott más weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat, illetve ismerje azok esetleges módosításait.